1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ตั้งอยู่เลขที่ 115 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13000 โทรศัพท์ 0-3521-3385 โทรสาร 0-3521-2398

2. สังกัด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

3. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
ในปี พ.ศ. 2537 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ประกาศจัดตั้ง ศบอ. ทั่วประเทศ 855 แห่ง ศบอ.พระนครศรีอยุธยาได้จัดตั้งสำนักงานชั่วคราวที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารพุทธสมาคม ถนนป่าโทน ตำบลหอรัตนไชย ต่อมาปี พ.ศ. 2538 ได้ย้ายสำนักงานมาใช้อาคารในบริเวณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน

4. ทำเนียบผู้บริหารศูนย์
1. นายดุสิต ทองสาย ปี พ.ศ. 2537 – 2544
2. นางภัชราพร มีรสสม ปี พ.ศ. 2544 – 2550
3. นายพานิช ศรีงาม ปี พ.ศ. 2550 –

 

Copyright 2008-2009 All rights reserved.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
Tel : 035-213385 Fax: 035-212398

:: Webdesign By นายศาตพรพงษ์ สงวนสินวัฒนา ::
โทร. 086-3074105
Abkungzakub@hotmail.com