[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก

ประวัติ กศน.ตำบล

                         

             สถานที่ตั้งของ กศน.ตำบลหอรัตนไชย ปัจจุบันตั้งอยู่ภายใน วัดรัตนชัย(วันจีน) เดิมเป็นอาคารของกลุ่มแม่บ้าน ตำบลหอรัตนไชย ได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูรัตนยาทร เจ้าอาวาสวัดรัตนชัย และกลุ่มแม่บ้านให้สถานที่จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนเข้าชม : 596