[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก

เขตการปกครอง

 

 

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือแม่น้ำป่าสัก ไหลเป็นแนว คลองหันตรา

  เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหันตราทั้งหมด ุ6 หมู่บ้าน

    หมู่ที่ 1      ชื่อบ้าน   การเคหะ

    หมู่ที่ 2      ชื่อบ้าน   คลองหันตรา

    หมู่ที่ 3     ชื่อบ้าน    คลองสาคู

    หมู่ที่ 4     ชื่อบ้าน   หันตราวิลล่า

    หมู่ที่ 5     ชื่อบ้าน   วัดดุสิดาราม

    หมู่ที่ 6     ชื่อบ้าน    ม้าเหนือ
       


 

 

     

 

                                                                       แหล่งที่มาของข้อมูล :  สำนักทะเบียนอำเภอวังน้ำเขียวเข้าชม : 310