[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก

 

 
 
                                       โครงสร้างบุคลากร กศน.ตำบลหันตรา
 
 
 
 
                                                                                             
 


  
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
                             
 
คณะกรรมการ กศน.ตำบลหันตรา 
1. นายบำรุง        รื่นประดู่             ประธานกรรมการ                                              
2. ร.ต.บัญญัติ     พงษ์อารีย์           รองประธานกรรมการ                                
3. นายนิธิศ         ผิวนวล             กรรมการ                                  
4. นายเพิ่ม         มีสมมนต์           กรรมการ                                   
5. นางประสาน     มงคลแสง           กรรมการ                                  
6. นายวิชญ์ศรุต   พุ่มศิริ               กรรมการ                                  
7. นางวันเพ็ญ     กิติไพโรจน์          กรรมการ                                 
8. นางสมปอง     ควรฤชัย             กรรมการ                                 
9. นางนิตยา      มีสมเดช              กรรมการ                              
10. นางบังอร      สัมมาชีพ             กรรมการ                              
11. นายสมนึก     แสงกนึก              กรรมการ                              
12. นางอำนวย    ลอยลมัย              กรรมการ                              
13. นางนวพร     คุณีพงษ์               กรรมการ                            
14. นางจินดารัตน์ คงมั่น                 กรรมการและเลขานุการ           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 


เข้าชม : 347