[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก

 

ประวัติตำบลเกาะเรียน


ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์  

                        จากลักษณะพื้นที่ของตำบลเกาะเรียน    ที่มีหมู่บ้าน   2  หมู่บ้าน  คือหมู่ที่  2  และหมู่ที่  3  ตั้งอยู่บนเกาะซึ่งโอบล้อมด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองธรรมชาติ  ในสมัยอยุธยามีพ่อค้าจากเมืองจีนเข้ามาติดต่อค้าขายกับชาวอยุธยา เมื่อเห็นความอุดมสมบูรณ์ของเกาะนี้เหมาะสำหรับตั้งถิ่นฐานจึงได้มาตั้งรกรากอยู่บนเกาะนี้   ซึ่งในปัจจุบันมีศาลเจ้าพ่อเกาะเรียนอยู่เป็นที่เคารพนับถือ   ชาวบ้านแถบนี้มีการจัดพิธีบวงสรวงทุกปี   ซึ่งชื่อตำบลก็เรียกตามลักษณะนี้

Y  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  Y

                        ชาวตำบลเกาะเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในตำบลเกาะเรียนมีวัด 2 วัด คือ วัดทรงกุศลตั้งอยู่ในหมู่ที่และวัดช่างทอง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1  ทุก ปีก็จะมีการจัดงานประเพณี         วันสงกรานต์   มีการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รวมทั้งมีมหรสพฉลองยิ่งใหญ่ ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันหุงหาอาหารเลี้ยงคนที่มาเที่ยวงานประจำปี  เพื่อหาเงินที่คนมาทำบุญไว้ทำนุบำรุงวัด

  T วิถีการดำเนินชีวิตจากอดีต  ถึงปัจจุบัน T

            จากอดีตชาวตำบลเกาะเรียนมีอาชีพค้าขายและอาชีพเกษตรกรรม         เพราะลักษณะเนื้อที่ของตำบลเกาะเรียน เป็นเกาะมีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบ     แต่ในปัจจุบันเนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงคือตำบลคลองสวนพลูและอำเภอบางปะอินเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากทำให้คนในตำบลเกาะเรียนมีรายได้จากการรับจ้างทำงานในโรงงาน  อุตสาหกรรม ชาวตำบลเกาะเรียนบางส่วนมีรายได้จากการขายที่ดิน   บางส่วนประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวจำพวก    ร้านอาหารเนื่องจากการคมนาคมเป็นเส้นทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเข้าชม : 584