[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก


การคมนาคม

                           เส้นทางคมนาคมภายในตำบลเกาะเรียนนั้น มีเส้นทางการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ มีเส้นทางที่สำคัญดังนี้
                           ทางบก  ถนนลาดยางสายอยุธยา-บางปะอิน และสายวัดไก่เตี้ย วิ่งผ่านและมีถนน ศสล. เข้าหมู่บ้าน
                           ทางน้ำ   แม่น้ำเจ้าพระยามีเรือประจำทาง และเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำที่สำคัญ

 

 

      

         เข้าชม : 202