[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก

     อาชีพของประชากร  

ตารางแสดงจำนวนอาชีพของประชากรตำบลเกาะเรียน

 

ลำดับที่

อาชีพ

จำนวน (ครัวเรือน )

1.

เกษตรกร

150

2.

ข้าราชการ

35

3.

พนักงานหน่วยงานเอกชน

48

4.

ธุรกิจส่วนตัว

26

5.

รับจ้างทั่วไป

42

6.

แม่บ้าน

50

รวม

351เข้าชม : 195