[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก

ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต   
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต "การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ต้านภัยโรภเบาหวาน"
วันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเรียน  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิทยากร นางวันทนา  สุขสกุลพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
                                                                                        ประจำศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา


เข้าชม : 188