[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก

แหล่งท่องเที่ยวในตำบลสำเภาล่ม


 


ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
วัด
  วัดพุธไธศวรรย์
วัดนี้สร้างขึ้นบริเวณที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองสร้างเมืองใหม่ เดิมบริเวณนี้เรียกว่า "เวียงหลัก" หรือ "เวียงเล็ก" ซึ่งเป็นตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง เป็นที่ตั้ง อนุเสาวรีย์สามกษัตริย์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และมีพระปรางค์ใหญ่ศิลปแบบอยุธยา ตอนต้น
ตำบลตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
โบราณสถาน
  โบสถ์เซนต์ยอเซฟ
โบสถ์เซนต์ยอเซฟ เป็นศิลปแบบฝรั่งเศส โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์คริสต์แห่งแรกในประเทศไทย จัดสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนกลาง
ตำบลตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
  หมู่บ้านโปตุเกส
หมู่บ้านโปตุเกส ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวโปตุเกส เข้ามาค้าขาย และเป็นทหารอาสา ได้สร้างโบสถ์เพื่อเผยแพร่ศาสนาและศูนย์กลางของชุมชน ปัจจุบันนี้ โบราณสถาน ซานเปโตร มีซากโครงกระดูกมนุษย์ กล้องยาสูบ เหรียญกษาปณ์ และเครื่องประกอบพิธีทางศาสนา
ตำบลตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 

 

 เข้าชม : 217