[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก

 


ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสำเภาล่ม

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา

มีความรู้ด้าน / เรื่อง การต่อเรือจำลองไม้สักทอง

ชื่อ-สกุล     นายซวน  หุ้นทรัพย์สิน       อายุ  61   ปี

เลขที่บัตรประชาชน     3601000026620    สัญชาติ       ไทย      เชื้อชาติ      ไทย

บ้านเลขที่  18/3  หมู่ที่  5   ตำบล  สำเภอสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เบอร์โทรศัพท์  086-1319238

แนวคิด

                การรย่อส่วนเรือจำลองจากขนาดใหญ่ให้ลดลงมีขนาดเล็กพอเหมาะสวยงาม  แต่คงสภาพความเป็นเรือเหมือนเดิม     อุปกรณ์     เครื่องใช้ในตัวเรือ ยังมีครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่าง  เพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้ถึงความเป็นมาของชนิดเรือต่างๆ      เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบถึง   ชื่อ   ชนิด  ของเรือ     รวมถึงประโยชน์การใช้สอยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  และเป็นการอนุรักษ์เรือแบบสมัยโบราณ  สมัยกรุงศรีอยุธยา  ว่าเขาใช้เรือแบบใดในการขนส่งสินค้า  จึงเกิดแนวคิดว่า  น่าจะย่อส่วนจากขนาดจริงให้เล็กลง  แต่คงไว้ด้วยความสวยงามเหมือนจริงทุกอย่าง 

ภาพประกอบการจัดกิจกรรมของภูมิปัญญา/ผลิตภัณฑ์


 

 

 

 เข้าชม : 182